Regulamin

Regulamin 


Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży, zasady funkcjonowania, i warunki korzystania ze strony internetowej Serwisu www.golinked.pl .  Serwis ten należy do Anny Seweryn, właścicielki firmy Anna Seweryn IT z siedzibą Cichawa 35, 32-420 Gdów, o numerze NIP: 6831900991. W razie jakichkolwiek pytań, Klient może wysłać zapytania na adres e-mail: info@golinked.pl .


Definicje 

Klient – konsument lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorca) albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik – zarejestrowany Klient będący osobą fizyczną albo reprezentant Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Sprzedawca – Anna Seweryn będąca właścicielką firmy Anna Seweryn IT z siedzibą Cichawa 35, 32-420 Gdów, o numerze NIP: 6831900991.

Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. 

Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych materiałów w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.


Postanowienia Ogólne

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, a także aktywny adres email.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Składanie i Realizacja Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość zakupu Produktów.
 2. Serwis dostępny jest dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub innych prac związanych z systemem informatycznym.
 3. W celu zakupu Produktu należy:

– wybrać Produkt, który chcesz zakupić,

– uzupełnić formularz zamówienia,

– potwierdzić akceptację Regulaminu,

– dokonać płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje związane z logowaniem się do swojego konta.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. Niezbędne jest podanie podstawowych danych do faktury zgodnych z formularzem.

Zasady korzystania z Zamówionych Produktów

 1. Produkt udostępniany jest na okres 3 miesięcy.  
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika, w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek.
 4. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, powielania i udostępnia Produktu publicznie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi w funkcjonowaniu Serwisu, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@golinked.pl 
 2. Anna Seweryn IT Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Anna  Seweryn poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 
 3. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Anna Seweryn IT udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Anna Seweryn IT zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.

Postanowienia  Końcowe

 1. Anna Seweryn IT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usług, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa.

Copyright © Anna Seweryn IT